18.01.2016Kunčice Skitechzima 
Na naší facebookové stránce právě probíhá soutěž o celodenní skipasy a víkendový pobyt pro 2 osoby. Nadělte si krásné zážitky na svahu a soutěžte s námi! Stačí jako první správně tipnout soutěžní otázku a zimní zážitek v našem skiareálu je váš!

Jak na to?

1. Staňte se fanouškem stránky Skiareál Kunčice
2. Do komentáře k soutěžnímu příspěvku napište nejpřesnější odpověď na soutěžní otázku (soutěžíme 3 týdny po sobě, máte tedy rovnou trojitou šanci)
3. Přidejte nejoriginálnější, nejvtipnější a nejlepší odpověď na otázku „Jak si užíváte letošní zimu?“

A pak už je to na štěstí! Pro nejrychlejší a nejpřesnější tipovače máme nachystané celodenní skipasy (s využitím ve všední den) a pro autora nejkreativnějšího přání víkendový balíček zahrnující 2 celodenní skipasy, ubytování na 1 noc pro 2 osoby a skvělou večeři v hospůdce u Rumařů.

Soutěž probíhá v týdenním intervalu vždy od úterý 12:00 do středy 23:59 (3 týdny po sobě), výherce každého kola bude vyhlášen nejpozději ve čtvrtek ve 12:00. Výherce víkendového balíčku určí předem stanovaná porota.

Tak šťastné a zachumelené!

Pravidla soutěže

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost eBRÁNA s.r.o. sídlem Staňkova 1322, Pardubice, 530 02, IČO: 25984764, DIČ: CZ25984764.
Pořadatelem soutěže je společnost SKITECH s. r. o. se sídlem Kunčice 56, Staré Město pod Sněžníkem, 788 32, IČO: 26827182.

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na internetu, na sociální síti Facebook.com, na stránce Skiareál Kunčice https://www.facebook.com/Skiare%C3%A1l-Kun%C4%8Dice-183579271742197, v termínu od 18. 1. 2016 do 3. 2. 2016.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem služby Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a pod příspěvek stránky Skiareál Kunčice ohlašující soutěž vloží svoji odpověď na soutěžní otázku.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Dále rovněž osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

MECHANIKA SOUTĚŽE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

V době konání soutěže bude na stránce https://www.facebook.com/Skiare%C3%A1l-Kun%C4%8Dice-183579271742197 zveřejněno ve 3 po sobě jdoucích týdnech zadání soutěže. Zájemci o účast v soutěži budou vyzváni, aby svoji odpověď napsali pod příspěvek oznamující konání soutěže na stránce Skiareál Kunčice.
1. fáze – 19. 1. 2016 (12:00) – 20. 1. 2016 (23:59); 2. fáze – 26. 1. 2016 (12:00) – 27. 1. 2016 (23:59); 3. fáze – 2. 2. 2016 (12:00) – 3. 2. 2016 (23:59)
Hodnotícím kritériem je originalita odpovědi. Jedna osoba může vyhrát pouze jednu cenu v celé soutěži. Odpovědi vložené po skončení trvání soutěže nebudou do výběru zařazeny.

VÝHERCI A VÝHRY

Výhercem se může stát každý, kdo v období od 19. 1. 2016 – 3. 2. 2016 napíše krátký text vysvětlující důvod vlastní výhry v soutěži.
V po sobě 3 soutěžních fázích vždy zvítězí výherce s nepřesnější a nejrychlejší odpovědí na soutěžní otázku. Každý z nich obdrží 2 celodenní skipasy do Skiareálu Kunčice.
Hlavní výherce soutěže obdrží cenu v podobě víkendového balíčku ve Skiareálu Kunčice (2 celodenní skipasy, ubytování na 1 noc pro 2 osoby a večeři v hospůdce U Rumařů v maximální hodnotě 500 Kč). Za účelem zajištění řádné organizace a průběhu soutěže organizátor jmenuje odbornou soutěžní komisi, která vybere výherce. Jakékoli pochybnosti o pravidlech soutěže, ustanovení jednacího řádu a interpretace řeší pořadatel.

Výhercem se může účastník soutěže stát pouze jednou.
Výhry výhercům věnuje společnost SKITECH s.r.o.

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherce bude oznámen na stránce https://www.facebook.com/Skiare%C3%A1l-Kun%C4%8Dice-183579271742197, pod příspěvkem oznamující soutěž nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení soutěže.

Výherce následně musí poslat do zpráv na facebookové stránce Skiareál Kunčice https://www.facebook.com/Skiare%C3%A1l-Kun%C4%8Dice-183579271742197 svůj e-mail, poštovní adresu a adresu osobního profilu na Facebooku, aby bylo možné ověřit údaje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.
Výherce, který do 5 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě zrušení osobního facebookového profilu soutěžícího ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry.

Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele.
V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům.
Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 19. 1. 2016. O případných změnách bude pořadatel a organizátor informovat prostřednictvím Facebookové stránky https://www.facebook.com/Skiare%C3%A1l-Kun%C4%8Dice-183579271742197.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.
Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Pardubicích dne 18. 1. 2016.